Žádná poptávka

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup prostřednictvím poptávkového internetového obchodu

1.Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") společnosti DAIMEX s.r.o.se sídlem v Hroznětíně, Sídliště 349/9, PSČ 362 33, IČO: 25242181, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 12164 (dále jen „prodávající"), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.daimex.cz (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").
1.2. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí poptávajícím každý subjekt (dále jen „kupující"), který si zadá prostřednictvím webu www.daimex.cz poptávku a následně provede nákup poptávaného zboží.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.6..Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2. Uzavření kupní smlouvy


2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. K ceně zboží jsou dále při realizaci prodeje zboží připočítány poplatky za přepravné a balné.
2.3. Kupující poptávku zboží uplatní vyplněním poptávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu. V jednotlivých produktových sekcích je nabízeno zboží, které kupující poptává prostřednictvím služby označené "Vložit do poptávky." Po dokončení výběru zboží a kliknutím na službu "Vytvořit poptávku" odešle kupující poptávku kliknutím na službu "Potvrzením poptávky."
2.3. Poptávkový formulář je přesměrován na emailovou adresu prodávajícího Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2.4. Doručená poptávka je prodávajícím zpracována a kupující obdrží email na adresu elektronické pošty, kterou uvede v poptávkovém formuláři. V emailu je kupující vyzván k potvrzení objednávky a ke sdělení zasílací adresy a fakturační adresy, telefonního spojení a sdělení zvoleného způsobu dopravy a úhrady za zboží.
2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzené objednávky kupujícím (akceptací).
2.7. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
2.8. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 ti dnů od uzavření kupní smlouvy.
2.9..V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
2.9. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
2.10. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
2.11. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu se zbožím nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3. Cena zboží a Platební podmínky


3.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
• v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Tovární 51, Dubí 2 - Bystřice, PSČ 417 02;
• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 907730001/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank (dále jen „účet prodávajícího");
• bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
• bezhotovostně platební kartou;
• prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.3. Poplatek za přepravné a balné pro Českou republiku:
• Zásilka do 30 kg:
- při bankovní úhradě: 120,- Kč
- při platbě v hotovosti dobírkou: 140, Kč
• Zásilka nad 30 kg – do 50 kg:
- při bankovní úhradě: 130,- Kč
- při platbě v hotovosti dobírkou: 150, Kč
Přepravné za odeslání trampolín jsou uvedena v popisech jednotlivých typů.


3.4. Zásilky na Slovensko:
a) u platby dobírkou hradí její výši kupující přepravci v měně EUR, výše dobírky je přepočítávána dle kurzu banky v den svozu zásilky;
b) u platby bankovním převodem – kupující hradí částku za zboží na účet prodávajícího:
• číslo účtu: 2400728761
• kód banky: 2010
• název banky: Fio banka, a.s.
• IBAN: CZ6420100000002400728761
• BIC: FIOBCZPPXXX
3.5. V případě, že je kupující ze SR či jiného státu EU plátce DPH, lze fakturu vystavit bez DPH. Tento požadavek však musí kupující výslovně uvést v poznámce objednávky. K objednávce kupující doloží osvědčení o registraci k platbě DPH. V opačném případě prodávající vystaví fakturu s DPH.
3.6. Doručení zásilky přepravní společností
Zboží je dodáváno prostřednictvím distribučních společností:

- Česká pošta a.s.
- FOFR - RSC Logistics, logistické družstvo
3.7. Cena přepravy je stanovena u každého zboží a v rekapitulaci objednávky. Zvolením dopravce s výší ceny za přepravu zákazník souhlasí.
3.8. Kupující je o době dodání zásilky informován přepravcem zprávou na mobilní telefon. V případě potřeby doručení v jiný čas má kupující možnost zpětně požádat o změnu doby doručení.
3.9. U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných zásilek může být cena přepravy zvýšena. Zejména se jedná o zásilky nadměrné, s cenou za přepravu je kupující písemně informován.
3.10. Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od převzetí zásilky kurýrem. O odeslání zásilky je zákazník informován potvrzující zprávou z webového rozhraní obchodu nebo prostřednictvím elektronické adresy kupujícího.

4. Odstoupení od kupní smlouvy


4.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
4.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
4.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. Přeprava a dodání zboží


5.1 .V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. Práva z Vadného plnění


6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
6.2.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
6.2.1. - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s
ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
6.2.2. - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
zboží tohoto druhu obvykle používá,
6.2.3. - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
6.2.4. - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
6.2.5. - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Tovární 51, Dubí 2 – Bystřice, PSČ 417 02, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
6.6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy
6.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran


7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě zápisu v obchodním rejstříku. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Ochrana osobních údajů


8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje").
8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
8.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
8.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies


9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Doručování


10.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

11. Závěrečná ustanovení


11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování – DAIMEX s.ro., Továřní 51, Dubí 2 – Bystřice, PSČ 417 02, adresa elektronické pošty info@daimex.c , telefon +420 602 248 091.

V Dubí, dne 1. 1. 2015
________________________________________
Ustanovení § 3 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající nesmí po spotřebiteli v souvislosti s použitým způsobem placení požadovat poplatek převyšující náklady, které prodávajícímu v souvislosti s tímto způsobem placení vznikají."
Ustanovení § 13 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen "reklamace"), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit."
Ustanovení § 15 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající je povinen vydat spotřebiteli na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem."
Ustanovení § 1811 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku: „Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku...údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv..."
Ustanovení § 2173 občanského zákoníku: „Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání."
Doplnit další osobní údaje, které jsou prodávajícím zpracovávány - osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat...

 REKLAMAČNÍ ŘÁD
pro prodej zboží prostřednictvím poptávkového internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.daimex.cz

1. Úvodní ustanovení


1.1. Tento reklamační řád je zpracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.
1.2. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen "reklamace") musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Platí pro nákup v poptávkovém obchodě na adrese: www.daimex.cz (dále jen „prodávající"), provozující společností DAIMEX s.r.o.
1.3. Ke každému zakoupenému zboží obdrží kupující daňový doklad - fakturu, který slouží zároveň jako záruční list. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Zakoupením zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami prodávajícího.
1.4. Na zboží je poskytována zákonná záruka (odpovědnost za vady prodané věci) v délce 24 měsíců, která začíná běžet okamžikem jeho převzetí. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace do jejího vyřízení.
1.5. Dojde-li k výměně zboží v rámci vyřízení reklamace, neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta končí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.
2. Převzetí zásilky při dodání přepravcem
2.1. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží převzal kupující od dopravce (potvrzeno podpisem na dodacím listu dopravce).
2.2. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání zásilky překontrolovali spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození obalu atd.). V případě zjištěného poškození obalu, který vyvolává důvodnou domněnku, že je zboží uvnitř poškozeno, má kupující právo zásilku nepřevzít. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a neprodleně oznámit prodávajícímu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
2.3. Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho osobním převzetí, nebo ihned po dodání přepravcem. V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být způsobeno při přepravě, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu. Doporučuje se pořídit fotodokumentaci poškozeného zboží včetně přepravního obalu a odeslat s uvedením čísla faktury nebo objednávky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Prodávající bude kupujícího obratem informovat o dalším postupu.


3. Zákonná práva z vad


3.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá za to, že věc odpovídá uvedené jakosti, je dodána v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti. Pokud z těchto uvedených znaků něco chybí, jde o vadné plnění. Přitom je rozlišeno porušení smlouvy podstatné a nepodstatné.

3.2. Pokud dojde k podstatnému porušení smlouvy, má kupující na výběr právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, části,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny,
d) na odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž prodávající již při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal.
3.3. Pokud dojde k nepodstatnému porušení smlouvy, má kupující na výběr právo:
a) na odstranění vady nebo
b) na přiměřenou slevu z kupní ceny
3.4. Kupující musí při podání reklamace určit, jakým způsobem chce reklamaci vyřídit. Pokud tak neurčí, bude se porušení smlouvy považovat na nepodstatné a může tak ztratit nárok na odstoupení od smlouvy nebo výměnu, pokud prodávající neodstraní vadu v přiměřené lhůtě nebo to odmítne.
3.4. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této části. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.


4. Práva kupujícího, lhůta pro uplatnění reklamace


4.1. Doba, po kterou prodávající zodpovídá kupujícímu za vady zboží činí 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží. Kupující uplatňuje nárok na bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny. Nelze-li vadu odstranit, lze uplatnit požadavek na dodání nové věci.
4.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
4.3. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.
4.4. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta končí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.
4.5. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku či jeho jednotlivých částí, jeho údržbu, správnost a intenzitu užívání. Jedná se především o spotřební části výrobku.
4.6. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:
• je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
• jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
• vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
• je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
• vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

5. Lhůta pro vyřízení reklamace


5.1. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
5.2. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení (protokol) prostřednictvím elektronické pošty, poštou, faxem, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.
5.3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.


6. Jak při podání reklamace postupovat


6.1. Kupující uplatní reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nebo poštou na adresu společnosti: DAIMEX s.r.o., Tovární 51, 417 02 Dubí 2 – Bystřice.
6.2. Reklamované zboží kupující zašle na adresu provozu společnosti: DAIMEX s.r.o., Tovární 51, 417 02 Dubí 2 – Bystřice.
6.3. Reklamované zboží nebo jeho část musí být prodávajícímu doručená kompletní a ve stavu, v jakém ji prodávající převzal při dodání. Ke zboží kupující přiloží kopii dokladu o jeho koupi. Současně kupující popíše závadu, jak se projevuje a za jakých okolností.
6.4. Zásilku se zbožím neposílá kupující na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Prodávající doporučuje zboží pojistit.
6.5. Zásilka s reklamovaným zbožím musí být řádně zabalena, aby nemohlo dojít během transportu k jeho dalšímu poškození nebo znehodnocení.
6.6. Po obdržení zboží k reklamaci vystaví prodávající reklamační protokol.
6.7. O vyřízení reklamačního řízení bude kupující informován emailem, faxem, případně SMS. Stejně jako při dodání zboží bude kupující informován o expedici balíku a termínu doručení.
6.8. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů (zejména poštovného při odeslání reklamovaného zboží) spojených v souvislosti s uplatněním svého práva.
6.9. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující obrátit na soudního znalce a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.
6.10. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obrátit na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů případně na příslušný soud.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 5. 2015.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád bez předchozího upozornění.

 

Informace

Provozovatel

DAIMEX s.r.o.
Sídliště 349/9
362 33 Hroznětín

IČO 25242181
DIČ CZ25242181

TEL: 602 248 091
E-MAIL: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.